Dangais
Grad. Faixa Cor Kata Kihon
7º Kyu branca Naihanchi Shodan Kihon Sonoba
6º Kyu Amarela Naihanchi Nidan Kihon Movimentos Simples
5º Kyu Laranja Naihanchi Sandan Kihon Ipon Kumite
4º Kyu Azul Pinhan Shodan Kihon Renzoku
3º Kyu Verde Pinhan Nidan e Pinhan Sandan Kihon Sanbon Kumite
2º Kyu Roxa Pinhan Yondan e Pinhan Godan Kihon Yakussoku Kumite
1º Kyu Marrom Itossu no Passai Kihon Movimentos Combinados

Yudanshas
Grad. Faixa Cor Kata Kihon
1º Dan preta
Kusanku sho Kihon Kata Ichi
Kihon Sanbon Kumite Nº 2
2º Dan preta
Matsumura no Passai Kihon Kata Ichi
Kihon Sanbon Kumite Nº 2
3º Dan preta
Kusanku Dai Kihon Kata Ni
Kihon Sanbon Kumite Nº 2
4º Dan preta
Chinto Kihon Kata Ni
Kihon Sanbon Kumite Nº 2
5º Dan preta
Gojushiho

RenShi
Grad. Faixa Cor
6º Dan preta

Kyoshi
Grad. Faixa Cor
7º Dan Vermelho e Branco
8º Dan Vermelho e Branco

Hanshi
Grad. Faixa Cor
9º Dan Vermelha
10º Dan Vermelha